ZOBACZ TAKŻE

FORMULARZ REKLAMACJI

Reklamacja
 1. Proces reklamacji:
 • A) Klient w pierwszej kolejności powinien przeanalizować szczegółowo warunki, jakie zapisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru, sprawdzić kto jest gwarantem, co obejmuje gwarancja oraz gdzie należy się zgłosić.
 • B) Jeżeli zakupiony towar nie posiada dokumentu gwarancyjnego lub jego postanowienia okażą się niewystarczające, Klient ma możliwość reklamacji towaru w Sklepie partnerskim.
 • C) W przypadku reklamowania towaru w Sklepie partnerskim, należy najpierw przesłać właściwy elektroniczny formularz reklamacji. Zawiadomienia o wykryciu wad towaru, Klient dokonuje wyłącznie poprzez wysłanie, za pomocą Portalu WYKLADZINA.PL, elektronicznego formularza reklamacji.
 • D) W ciągu 14 dni od przesłania elektronicznego formularza reklamacji (z uwzględnieniem punktu 9), Sklep partnerski powinien dokonać jego weryfikacji oraz skontaktować się z Klientem, celem:
  • poinformowania o potrzebie uzupełnienia lub poprawienia elektronicznego formularza reklamacji;
  • oświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu formularza zwrotu oraz uzgodnienia terminu i sposobu dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego;
  • powiadomienia o braku podstaw do reklamacji towaru.
 • E) W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w jego wyposażeniu, na adres Sklepu partnerskiego, w którym został zakupiony.
Zazwyczaj reklamacja w Sklepie partnerskim powinna dotyczyć:
 • niezgodności towaru z zamówieniem;
 • braku, określonych w opisie, właściwości lub cech towaru;
 • wad fabrycznych towaru;
 • wydania towaru w stanie niezupełnym.
Zapis zawarty w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień Klienta do skorzystania według własnej woli z przysługujących mu roszczeń z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W innych przypadkach należy skorzystać z uprawnień przyznanych w dokumencie gwarancyjnym. Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie wady towaru, która nie występuje. W takiej sytuacji Sklep partnerski ma prawo żądać od Klienta równowartości poniesionych kosztów związanych z ekspertyzą towaru oraz transportem. Towar bezzasadnie zareklamowany odesłany zostanie również na koszt Klienta. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego. Ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep partnerski wynosi 14 dni od chwili otrzymania zareklamowanego towaru. Jednak niektóre Sklepy partnerskie są zobowiązane do wysłania reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta, bądź importera. W związku z tym okres rozpatrzenia może zostać wydłużony o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych czynności reklamacyjnych. Rozpatrzenie reklamacyjne jest dokonywane wyłącznie przez Sklep partnerski i polega na:
 • naprawie towaru;
 • wymianie towaru;
 • odstąpieniu od umowy i zwrocie kosztów zakupu towaru, pod warunkiem, że wady są istotne;
 • nie uwzględnieniu reklamacji.
Sklep partnerski nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że jego reklamacja zostanie uwzględniona przez Sklep partnerski. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu, ponieważ towar uszkodzony nie podlega reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep partnerski. Prosimy o nie wysyłanie przesyłki z reklamowanym towarem na adres Portalu WYKLADZINA.PL.

Zwrot gotówki następuje w sytuacji, gdy naprawa ani wymiana jest niemożliwa.